Kupovina prvog stana i povraćaj PDV-a

Kupovina prvog stana sa sobom nosi dodatne pogodnosti u vidu oslobođenja od plaćanja određenih poreza koji su propisani zakonima. Pod određenim uslovima, u skladu sa zakonom možete ostvariti pravo refundacije istih.

Pre kupovine prvog stana, bilo da je stan u izgradnji ili starogradnja neophodno je da se bliže upoznate sa ovom oblašću, kako biste se informisali koje ste troškove u obavezi da platite, od kojih ste oslobođeni, a na koje imate pravo refundacije, koje uslove morate da ispunite.

Povrat pdv-a kod kupovine prvog stana

Prilikom kupovine prvog stana (stara gradnja) imate pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava (oslobođenje važi za stan površine do 40 kvadratnih metara i dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva).

Ukidanjem poreskih prijava prestala je obaveza podnošenja poreskih prijava i zahteva za oslobođenje Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji. Umesto toga, sada se to radi preko javnog beležnika. Popunjavanjem upitnika kod javnog beležnika prilikom zaključenja glavnog Ugovora, dokazujete svoje pravo na oslobođenje od poreza na prenos apsolutnih prava ili refundaciju PDV-a.

Ukoliko je prvi stan koji kupujete novogradnja (kupovina od Investitora), ne plaćate porez na prenos apsolutnih prava, već samo porez na dodatu vrednost (PDV) koji je uračunat u cenu nekretnine.

useljavanje u prvi stan

Imate pravo da zahtevate povraćaj plaćenog PDV-a (za stan površine do 40 kvadratnih metara i dodatnih 15 kvadratnih metara za svakog člana domaćinstva).

Porez na dodatu vrednost (PDV) iznosi 10% od kupoprodajne cene nekretnine. Obračunava se i plaća u slučaju prvog prenosa vlasničkog udela na novoizgrađenim građevinskim objektima ili ekonomski deljivim celinama u okviru tog objekta.

Kupovina prvog stana – ko ima prava na refundaciju PDV-a?

Zakonom o izmenama i dopunama zakona na dodatu vrednost (stupio na snagu 08. jula 2007.godine ) propisano je da pravo na refundaciju PDV-a za kupovinu prvog stana a na osnovu podnetog zahteva ima: fizičko lice, punoletni državljanin RS, sa prebivalištem na teritoriji RS, koji kupuje prvi stan.

Rok za povrat PDV-a za kupovinu prvog stana?

Nadležni poreski organ po sprovedenom postupku kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši se refundacija PDV-a.

Koje uslove treba da ispuni kupac prvog stana da bi ostvario refundaciju PDV-a?

Kada je u pitanju kupovina prvog stana možete ostvariti refundaciju PDV-a pod sledećim uslovima:

 • da je Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti kojim lice kupuje prvi stan overen posle 08. jula 2007 godine;
 • da od 1.jula 2006. godine lice nije imalo u svojini ili susvojini stan na teritoriji RS kao ni članovi njegovog porodičnog domaćinstva;
 • da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu (Investitoru).

Pravo na refundaciju PDV-a prilikom kupovine prvog stana možete da ostvarite do iznosa koji odgovara sledećoj površini: kupac stana ima prava na površini stana do 40m2, plus za svakog člana porodičnog domaćinstva koji nema i nije imao u svojini ili susvojini stan na teritoriji RS po još 15m2.

Pod članovima domaćinstva kupca prvog stana smatraju se: njegov supružnik, kupčeva deca, kupčevi usvojenici, deca njegovog supružnika, usvojenici njegovog supružnika, kupčevi roditelji, njegovi usvojitelji, roditelji ili usvojitelji supružnika, svi sa istim prebivalištem kao kupac prvog stana.

Napomena: Ukoliko kupac prvog stana kupuje stan veće površine od one na koju ima pravo na refundaciju PDV-a, on pravo na refundaciju ostvaruje samo za zakonom propisanu kvatraduru (za višak kvadrature od zakonom propisane, nema povraćaja PDV niti plaća porez na prenos apsolutnih prava).

Koja je dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju PDV-a?

Zahtev za refundaciju PDV-a podnosi se nadležnoj filijali Poreske uprave na čijem se službenom području nalazi sedište prodavca. Tom prilikom je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

 1. Zahtev kupca prvog stana za refundaciju (RFN obrazac) – popunjava ga Divis nekretnine za svoje klijente,
 2. Izjava o kupovini prvog stana – (IKPS PDV obrazac), overava se kada i Ugovor o kupoprodaji – popunjava ga Divis nekretnine za svoje klijente,
 3. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti (kopija),
 4. Konačni račun prodavca u kome je iskazan PDV (original),
 5. Potvrda prodavca da je ugovorena cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena- (original),
 6. Dokaz da je kompletna kupoprodajna cena u celosti isplaćena na račun prodavca (original izvod ili potvrda banke sa tekućeg računa prodavca),
 7. Dokaz da je kompletna kupoprodajna cena u celosti isplaćena na račun prodavca ( original izvod ili potvrda banke sa tekućeg računa kupca)
 8. Izvod iz matične knjige rođenih za kupca (original),
 9. Uverenje o državljanstvu za kupca (original),
 10. Lična karta kupca (kopija),
 11. Uverenje o prebivalištu kupca- Uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a (potrebno je tražiti Uverenje za period od 01. jula 2006. godine do overe Ugovora),original
 12. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih Prihoda sa opština iz Uverenja MUP-a da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je kupac imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uverenje se mora pribaviti od svih opština (original),
 13. Fotokopija dokumentacije prodavca ( građevinska dozvola, prijava radova, ugovor o suinvestiranju sa svim aneksima, ugovor o fizičkoj deobi, rešenje o ozanjenju itd…), kompletira Divis nekretnine za svoje klijente.
 14. Fotokopija kartice tekućeg/dinarskog računa kupca.

Koja je dokumentacija potrebna za članove porodičnog domaćinstva?

 1. Za dete – Izvod iz matične knjige rođenih, za supružnika – Izvod iz matične knjige rođenih i Izvod iz matične knjige venčanih, za roditelje Izvod iz matične knjige rođenih (original),
 2. Uverenje o državljanstvu (original),
 3. Uverenje o prebivalištu- Uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a (potrebno je tražiti Uverenje za period od 01. jula 2006. godine do overe Ugovora)-original,
 4. Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da dete/supružnik/roditelj nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. godine. Ukoliko je dete/supružnik/roditelj imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uverenje se mora pribaviti od svih opština (original).

Kupovinom stana preko agencije Divis nekretnine dobijate kompletnu pomoć oko dostavljanja potrebnih obrazaca i kompletiranje neophodne dokumentacija za refundaciju PDV-a za kupca prvog stana.

Ko nema prava na refundaciju PDV-a?

 • Kupac koji je već ostvario refundaciju PDV-a po osnovu kupovine prvog stana,
 • Član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana za kojeg je on ostvario refundaciju PDV-a u budućnosti prilikom sopstvene kupovine nepokretnosti, neće imati to pravo
 • Kupac prvog stana, za koji prodavac datog stana nema obavezu da za promet tog stana plati porez na prenos apsolutnih prava po osnovu kupovine prvog stana u skladu sa zakonom kojim se uređuju porezi na imovinu (isto važi i za članove njegovog domaćinstva – prodavac nije u sistemu PDV ).

Kupovina prvog stana ne mora da bude stres. Uz odabir DIVIS NEKRETNINE ovaj proces se veoma lako može završiti.

Sada kada ste se upoznali sa svim uslovima potrebnim za refundaciju PDV-a za kupca prvog stana, možete da započnete potragu za vašim idealnim prvim stanom a na našem sajtu www.esbisnekretnine.rs možete pogledati ponudu stanova.

Izvor: DIVIS NEKRETNINE

Uporedi oglase

Uporedi