OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

BOJAN ARSENIJEVIĆ PR ESBI NEKRETNINE VALJEVO

KAO POSREDNIKA U PROMETU I ZAKUPU NEPOKRETNOSTI

I   OPŠTE ODREDBE

1.1 Opštim uslovima poslovanja preduzetnika Bojan Arsenijević Pr ESBI NEKRETNINE Valjevo, ulica Vojvode Mišića br. 20, matični broj 64229826, PIB 109518622, koji je upisan u Registar posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti pod rednim brojem 1239 Rešenjem Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, broj 46-00-420/2020-04 (u daljem tekstu: Posrednik) uređuju se međusobni odnosi Posrednika u prometu nepokretnosti i fizičkog ili pravnog lica, koji sa Posrednikom zaključuje Ugovor o posredovanju u cilju zaključenja određenog pravnog posla koji se tiče prometa ili zakupa nepokretnosti (u daljem tekstu: Nalogodavac).

II   PONUDA NEPOKRETNOSTI

2.1 Ponuda nepokretnosti Posrednika zasniva se na podacima koje je Posrednik dobio od Nalogodavca i oglašivača ili neposrednim opažanjem prilikom pregleda nepokretnosti.

2.2 Nalogodavac pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću potpisom na ugovoru o posredovanju u prometu ili zakupu nepokretnosti garantuje da su podaci koje je dao Posredniku, a koji se odnose na predmetnu nepokretnost i stvarna prava na istoj, u potpunosti istiniti.

III   UGOVOR O POSREDOVANJU

3.1 Posredovanje se vrši na osnovu Ugovora o posredovanju u prodaji, kupovini, odnosno zakupu nepokretnosti (u daljem tekstu: Ugovor o posredovanju), zaključenog u pisanoj ili elektronskoj formi između Nalogodavca i Posrednika koji ovim ugovorom uređuju njihova međusobna prava i obaveze.

IV   OBAVEZE POSREDNIKA

4.1 Posrednik se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će obavljati sledeće poslove:

 • Nastojati da nađe i dovede u vezu sa Nalogodavcem lice koje bi sa njim pregovaralo o zaključenju, odnosno zaključilo ugovor koji je predmet ugovora o posredovanju;
 • Dati Nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;
 • Izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja, i upozoriti Nalogodavca na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava, odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenja u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;
 • Omogućiti Nalogodavcu da sa licem zainteresovanim za zaključenje pravnog posla dogovori gledanje nepokretnosti;
 • Obaviti potrebne radnje radi prezentacije nepokretnosti na tržištu, postaviti oglas na portal esbinekretnine.rs u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i izvršiti sve druge radnje dogovorene Ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove, ukoliko su sa Nalogodavcem ugovoreni;
 • O svakom zainteresovanom kupcu/zakupcu obavestiti Nalogodavca (prodavca i zakupodavca) i omogućiti mu da sa istim dogovori gledanje nepokretnosti.
 • Obavestiti Nalogodavca (kupca), ukoliko on to prethodno zahteva, o svakoj novoj nepokretnosti u ponudi koja odgovara kriterijumima Nalogodavca, i omogućiti mu da sa njenim vlasnikom dogovori gledanje nepokretnosti;
 • Posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do zaključenja ugovora;
 • Čuvati podatke o ličnosti Nalogodavca i po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti ili sa poslom za koji posreduje, osim onih koje su neophodne da budu objavljene radi izvršenja Ugovora o posredovanju.
 • Obavestiti Nalogodavca o svim okolnostima od značaja za predmetni posao koje su mu poznate ili mu moraju biti poznate.

4.2 Smatra se da je Posrednik ispunio ugovornu obavezu iz Ugovora o posredovanju sa Nalogodavcem ako je:

 • Neposredno uputio zainteresovano lice u razgledanje predmetne nepokretnosti ili
 • Organizovao susret između Nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;

4.3 Posrednik sve obaveze iz Ugovora o posredovanju može punovažno izvršavati elektronskim putem.

4.4 Svakom zakazanom gledanju nepokretnosti može prisustvovati predstavnik Posrednika, kako bi osigurao sprovođenje i poštovanje obaveza Nalogodavca iz Ugovora o posredovanju.

V   OBAVEZE NALOGODAVCA

5.1 Nalogodavac se, u zavisnosti od vrste Ugovora o posredovanju i u skladu sa njegovim odredbama, obavezuje da će:

 • Obavestiti Posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja;
 • Pružiti Posredniku informacije o svim željenim karakteristikama nepokretnosti;
 • Dati Posredniku na uvid originale isprava koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti koja je predmet prometa ili zakupa, odnosno upozoriti Posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;
 • Posredniku prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju predati fotokopiju (ili očitavanje) lične karte ili pasoša.
 • Posrednika prilikom zaključenja Ugovora o posredovanju obavestiti o brojevima telefona i adresi elektronske pošte koje koristi i sa kojih Posrednik prima informacije i instrukcije, i na koje šalje Nalogodavcu informacije potrebne za realizaciju ugovora;
 • U slučaju bilo kakve izmene svojih kontakt podataka, obavestiti posrednika o promenama bez odlaganja;
 • Posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla omogućiti razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme (Nalogodavac prodavac i zakupodavac);
 • Prisustvovati svakom zakazanom gledanju nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme, a ukoliko nije u mogućnosti da istom prisustvuje, dužan je Posrednika blagovremeno obavestiti o tome (Nalogodavac kupac);
 • Obavestiti Posrednika o svim bitnim podacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi nepokretnosti i dr;
 • Predati Posredniku overene kopije svih isprava kojima dokazuje pravo svojine na nepokretnosti koja je predmet posredovanja, prilikom zaključenja posredovanog pravnog posla – predugovora ili glavnog ugovora u vezi sa prometom ili zakupom nepokretnosti;
 • Isplatiti Posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, nadoknaditi Posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;
 • Obavestiti Posrednika o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od 24 časa od trenutka nastale promene;
 • Blagovremeno obavestiti Posrednika o svakoj promeni ili odustanku od svojih naloga;
 • Nalogodavac se obavezuje da potpiše odgovarajući zapisnik (evidenciju) kojim potvrđuje da ga je Posrednik upoznao sa licem zainteresovanim za zaključenje posredovanog pravnog posla, uvek kada Posrednik od njega to zahteva. U slučaju da predstavnik Posrednika ne prisustvuje upoznavanju sa zainteresovanim licem/gledanju nepokretnosti, umesto potpisivanja odgovarajućeg zapisnika Posrednik će koristeći sredstva elektronske komunikacije (elektronsku poštu i SMS) obavestiti Nalogodavca o zainteresovanom licu i zakazanom vremenu gledanja predmetne nepokretnosti, čime će Posrednik ispuniti svoju obavezu upoznavanja Nalogodavca sa zainteresovanim licem;
 • Nalogodavac se prilikom gledanja nepokretnosti upoznaje sa zainteresovanim licem i sa istim direktno pregovara oko uslova prodaje/zakupa;
 • Nalogodavac iz Ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 12 (dvanaest) meseci nakon njegovog prestanka, zaključi Predugovor o prodaji, odnosno Ugovor o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nepokretnosti sa kupcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da najkasnije prethodnog dana obavesti Posrednika o zakazanom zaključenju (solemnizaciji) Predugovora o prodaji, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) kod nadležnog javnog beležnika, kao i da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nepokretnosti, Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Predugovora ili Ugovora.
 • Nalogodavac iz ugovora o posredovanju u kupovini nepokretnosti koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 12 (dvanaest) meseci nakon njegovog prestanka, zaključi Predugovor o prodaji, odnosno Ugovor o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nepokretnosti sa prodavcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da najkasnije prethodnog dana obavesti Posrednika o zakazanom zaključenju (solemnizaciji) Predugovora o prodaji, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) kod nadležnog javnog beležnika, kao i da najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja Predugovora, odnosno Ugovora o prodaji (ukoliko prethodno nije zaključen Predugovor) predmetne nepokretnosti, Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Predugovora ili Ugovora.
 • Nalogodavac iz Ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti koji tokom trajanja tog ugovora, kao i u roku od 3 (tri) meseca nakon njegovog prestanka zaključi Ugovor o zakupu predmetne nepokretnosti sa zakupcem, sa kojim ga je svojim posredovanjem Posrednik doveo u vezu, obavezuje se da u roku od 3 (tri) dana od dana zaključenja obavesti Posrednika o zaključenju Ugovora o zakupu predmetne nepokretnosti kao i da Posredniku dostavi fotokopiju tog zaključenog Ugovora.
 • Nalogodavac potpisom na Ugovoru o posredovanju ovlašćuje Posrednika da od nadležnog javnog beležnika i ostalih nadležnih organa (upravnika stambene zgrade, Poreske uprave, MUP-a i dr.) pribavi sve podatke o zaključenju posredovanih pravnih poslova, u svrhu zaštite prava i pravnih interesa Posrednika iz ugovora.
 • Nalogodavac ne sme ni u jednom trenutku potraživati troškove posredničke provizije od druge strane sa kojom ga je Posrednik upoznao i povezao radi zaključenja posredovanog posla.
 • U slučaju da do momenta raskida Ugovora o posredovanju nastane neka novčana obaveza, a da je Nalogodavac nije isplatio Posredniku, Nalogodavac je dužan da je izmiri najkasnije do momenta raskida Ugovora.
 • Ako Nalogodavac da nalog za posredovanje ili zaključi Ugovor o posredovanju protivno načelu savesnosti i poštenja, dužan je da nadoknadi troškove nastale tokom posredovanja, koji ne mogu biti veći od ugovorene posredničke naknade za posredovani posao.

VI   EKSKLUZIVNO POSREDOVANJE

6.1 Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi sa predmetnom nepokretnosti.

6.2 Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa nepokretnošću iz člana 6.1., za koji je posredovao drugi posrednik, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade.

VII   PRAVO NA POSREDNIČKU NAKNADU

7.1 Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u momentu kada Nalogodavac zaključi Ugovor o zakupu ili zaključi Predugovor, odn. Ugovor (kada prethodno nije zaključen Predugovor) o prodaji nepokretnosti sa licem sa kojim ga je Posrednik doveo u vezu, a koju je potrebno isplatiti u roku od 30 dana.

7.2 Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje ili zakupa nepokretnosti naplaćuje se u skladu s Cenovnikom posredničkih naknada i dodatnih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova.

7.3 U skladu sa svojom poslovnom politikom Posrednik može sa bilo kojim Nalogodavcem zaključiti Ugovor o posredovanju kojim se predviđa da je Nalogodavac, u slučaju da ne ispuni neku od svojih ugovornih obaveza, u obavezi da plati posredničku naknadu u većem iznosu od onog predviđenog u Cenovniku posredničkih naknada i dodatnih usluga.

7.4 U skladu sa svojom poslovnom politikom Posrednik može Nalogodavcu, ukoliko okolnosti konkretnog slučaja to opravdavaju, odobriti popust na iznos posredničke naknade.

7.5 Ako nakon prestanka važenja Ugovora o posredovanju na osnovu otkaza Nalogodavca, a u roku ne dužem od 3 meseca (kod ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti), odnosno 12 meseci (kod ugovora o posredovanju u prodaji ili kupovini nepokretnosti) od dana prestanka važenja ugovora, Nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da Posredniku isplati ugovorenu posredničku naknadu u celini, osim ako je Ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

VIII   UGOVOR O POTPOSREDOVANJU

8.1 Posrednik može Ugovorom o potposredovanju preneti svoja prava i obaveze iz Ugovora o posredovanju, u celini ili delimično, na drugog posrednika, ako se Nalogodavac sa ovim izričito saglasio u Ugovoru o posredovanju.

8.2 Ugovor o potposredovanju sadrži način i uslove prenosa prava i obaveza iz člana 8.1., isplate posredničke naknade i otkaza ugovora.

8.3 Posrednik je dužan da kopiju ugovora o potposredovanju preda Nalogodavcu u roku od tri dana od dana zaključenja tog ugovora.

IX POVERLJIVOST PODATAKA I AUTORSKA PRAVA

9.1 Svi podaci i informacije iz Ugovora o posredovanju, kao i drugi podaci i informacije koji se tiču načina i uspešnosti izvršavanja ugovora, predstavljaju poslovnu tajnu.

9.2 Sve fotografije, video snimci, tehnički crteži i tekstualni opis nepokretnosti, a koje sačini Posrednik, isključiva su intelektualna svojina Posrednika, te Nalogodavac ili bilo koja treća lica nemaju prava da iste objavljuju, koristite, umnožavaju i stavljaju u promet bez prethodne pisane saglasnosti posrednika.

X   CENOVNIK POSREDNIČKIH PROVIZIJA I DODATNIH USLUGA

10.1 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u prodaji nepokretnosti iznosi od 4 do 6% od ugovorene cene nepokretnosti, ali ne manje od 120000 dinara, koju u ugovorenim delovima plaćaju kupac i (ili) prodavac.

10.2 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u zakupu nepokretnosti iznosi 100% jedne ugovorene mesečne zakupnine, koju u jednakim delovima (po ½) plaćaju zakupodavac i zakupoprimac.

10.3 Posrednička provizija kod ugovora o posredovanju u zameni nepokretnosti se plaća 2% od vrednosti nepokretnosti koju je stekla svaka strana u razmeni.

10.3 Dodatne usluge koje pruža Posrednik se plaćaju po dogovoru, a definišu se Ugovorom o posredovanju.

XI   ZAVRŠNE ODREDBE

11.1 Na odnose Posrednika i Nalogodavca koji nisu regulisani Opštim uslovima poslovanja, drugim opštim aktom Posrednika ili Ugovorom o posredovanju, primenjivaće se odredbe Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti, Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih zakona i propisa Republike Srbije.

U Valjevu, dana 17.10.2020. godine

Uporedi oglase

Uporedi